KOŁO MIEJSKIE NR 115 W PŁOCKU - rok założenia 1950
Strona Główna
Kalendarz imprez 2018
Wykaz wód
Składki 2019
Stanica w Soczewce
Galeria
Kontakt
Uchwaa Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Czonkw Koa Miejskiego PZW nr 115 w Pocku
Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze uchwala co nastpuje :

1. Przyjmuje i zatwierdza przedstawione sprawozdania za 2015r :
- sprawozdanie Zarzdu Koa, Komisji Rewizyjnej , Sdu Koleeskiego oraz Spoecznej Stray Rybackiej- Grupy Terenowej dziaajcej przy Kole.

2. Przyjmuje i zatwierdza do realizacji jako obowizujce na 2016r :
- plan pracy Koa i preliminarz budetowy Koa

3. Upowania Zarzd Kola do wprowadzania w preliminarzu budetowym przesuni w trakcie roku midzy pozycjami wycznie w przypadkach uzasadnionych potrzebami i po podjtej uchwale ZK.

4. Walne Zgromadzenie udziela Zarzdowi Koa penomocnictw :
- do podejmowania dziaa w zakresie dotyczcym wymaganych prac remontowych w siedzibie Koa ul. Klonowa 3a.
- do prowadzenia dziaalnoci schroniska w Soczewce oraz prowadzenia prac remontowych w celu utrzymania schroniska we waciwym stanie technicznym, a w razie moliwoci finansowych do podnoszenia standardu obiektu.

5. Upowania Zarzd Koa do prowadzenia zbirki dobrowolnych skadek na „zagospodarowanie i ochron wd” przekazywanych przez swoich czonkw.

6. Walne Zgromadzanie Czonkw Koa wystpuje z wnioskiem do Zarzdu Gwnego PZW o klarown interpretacj rozdziau 2 pkt 1 ppkt a , b , c , w zwizku z rozdz. 2 pkt 2 Regulaminu nadawania odznak honorowych i okolicznociowych PZW oraz o przeduenie terminu skadania wnioskw przez Koa PZW do koca maja , lub przynajmniej do 15 maja kadego roku , co ma zwizek z par.14 pkt 8 i par.12 pkt 3 statutu PZW. Zarzd Koa skieruje do ZG PZW szczegowe pismo w tej sprawie.

7. Walne Zgromadzenie wystpuje z nastpujcym zapytaniem do ZG PZW – „Czy i na jakiej podstawie osoba uhonorowana tytuem „ Czonek Honorowy PZW” moe by czonkiem konkretnego Koa ? , jeli tak , to czy moe to by wycznie Koo , do ktrego naleaa przed nadaniem tego tytuu , czy moe to by dowolnie wybrane Koo? , ma to zwizek z par. 8 oraz par. 13 statutu PZW.

8. Walne Zgromadzenie wystpuj z prob do Zarzdu Okrgu Mazowieckiego PZW o przywrcenie klasy okrgowej sdziom wdkarskim: Sawomirowi Dyttusowi , Sawomirowi Perczyskiemu i Marcinowi Perczyskiemu oraz klasy podstawowej sdziom : Mariuszowi Lewandowskiemu Sawomirowi Zboinie , ktre to uprawnienia utracili decyzj uchway ZO nr 95/2015 z 29.06.2015 r , z powodw przez siebie niezawinionych. Jednoczenie zobowizuje Zarzd Koa do skierowania w tej sprawie stosownego pisma do Kolegium Sdziowskiego przy ZO mazowieckiego PZW.

9. Walne Zgromadzenie apeluje do Zarzdu Koa o wystpienie z wnioskiem o nadanie zbiorowej odznaki „ Za zasugi dla PZW ” sekcji „Brzana” , obchodzcej 3 marca 2016r. jubileusz 45-lecia nieprzerwanej dziaalnoci.

10. Walne Zgromadzenie krytycznie ocenia fakt , e od momentu wcielenia nas w struktury organizacyjne Okrgu Mazowieckiego PZW na adnym z naszych Walnych Zgromadze nie byo przedstawiciela wadz Okrgu i da w tej sprawie wyjanienia od Prezesa ZO , do ktrego kadorazowo kierowane s zaproszenia. I nie chodzi nam wycznie o lekcewacy stosunek do naszych problemw , ale przede wszystkim o pozbawienie nas moliwoci zadawania na tym forum pyta w wanych dla nas sprawach , bowiem szcztkowe komunikowanie si wadz Okrgu ze swoimi czonkami wycznie za pomoc strony internetowej uwaamy za wysoce niezadawalajce.

11. Walne Zgromadzenie ubolewa te nad tym , e Zarzd Okrgu nie wystpi do Zarzdy Gwnego PZW z wnioskiem o przyznanie zbiorowego wyrnienia naszego Koa – rwnolatkowi PZW – z okazji jubileuszu 65-lecia, niemiaa sugestia w tej sprawie zostaa zawarta w pkt. 11 Walnego Zgromadzania Czonkw Koa z dnia 25 stycznia 2015 roku , oraz w pimie Zarzdu naszego Koa z dnia 9 marca 2015roku , skierowanym do Zarzdu Okrgu Mazowieckiego PZW , jako jednostki nadzorujcej i oceniajcej nasz dziaalno.
0 komentarzy
Dodano 18 Mar 2016
Content Management Powered by CuteNews


 • SKARBNIK KOŁA

  przyjmuje opłaty
  w każdy wtorek i
  piątek
  w godzinach 16-18
  ul. KLONOWA 3a, Płock

  lub w godzinach pracy
  sklepu TUXEDO
  ul. Dobrzyńska 29
  w Płocku
  tel. 24 366 60 50

 • Siedziba Koła
  ul. Klonowa 3a
 • e-mail: kontakt@pzwplock.pl

   Inne

   Pobierz

   Linki


statystyka