KOŁO MIEJSKIE NR 115 W PŁOCKU - rok założenia 1950
Strona Główna
Kalendarz imprez 2024
Wykaz wód
Składki 2024
Karta wędkarska
Galeria
Organy Koła


Dokumentem uprawniającym do amatorskiego połowu ryb wędką jest karta wędkarska. Może ją wyrobić każdy, kto ukończył 14 lat, przez właściwe dla miejsca zamieszkania starostwo powiatowe.

W praktyce aby uzyskać kartę wędkarską należy:

1. Przyswoić przepisy ustawy, rozporządzenia do ustawy o rybactwie śródlądowym. Szczególną uwagę należy zwrócić na przestrzeganie wymiarów i okresów ochronnych poszczególnych gatunków ryb oraz limitów dziennych, dozwolonych miejsc i metod połowu.

2. Zdać egzamin ze znajomości zasad, warunków ochrony i połowu ryb na podstawie ustawy o rybactwie śródlądowym. Egzamin ten może być składany tylko i wyłącznie przed komisją egzaminacyjną działającą na terenie powiatu właściwego pod względem miejsca zamieszkania zdającego (jest to uregulowane rozporządzeniem do "ustawy o rybactwie" Art.7.5).

EGZAMIN:

• przed przystąpieniem do egzaminu należy uiścić opłatę egzaminacyjną w wysokości 30 zł., przy czym osoby w wieku od 14 do 16    lat są zwolnione z opłaty,
• do egzaminu przystępujemy po okazaniu dowodu wpłaty oraz dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej,
• pozytywny wynik egzaminu zostanie potwierdzony pisemnym Zaświadczeniem Egzaminacyjnym na kartę wędkarską.

Z uzyskanym Zaświadczeniem Egzaminacyjnym oraz aktualnym zdjęciem udajemy się do starostwa powiatowego - właściwego względem miejsca zamieszkania i występujemy o wydanie karty wędkarskiej. W starostwie pobieramy, wypełniamy i składamy wniosek o wydanie karty wędkarskiej oraz uiszczamy opłatę urzędową w wysokości 10 zł. Wszystkie formalności wraz z otrzymaniem karty wędkarskiej mają miejsce w trakcie jednej wizyty w starostwie.

Komisja egzaminacyjna przy Kole Miejskim Nr 115 PZW w Płocku informuje, że egzaminy na kartę wędkarską w 2021 roku odbywać się będą:

   •    w sklepie wędkarskim „TUXEDO”, przy ulicy Dobrzyńskiej 29, w godzinach funkcjonowania sklepu 09:00 – 17:00,           tel. 24 / 366-60-50

Egzaminy przeprowadzane będą w formie pisemnej - testowej (potrzebny długopis). Wszystkie niezbędne informacje na temat egzaminów na kartę wędkarską można uzyskać w obu wyżej wymienionych miejscach.

Blankiety polecenia wpłaty do pobrania w siedzibie Koła, w sklepie „TUXEDO” oraz na naszej stronie w zakładce „Pobierz” .

Podstawą prawną funkcjonowania dokumentu o nazwie "karta wędkarska" jest ustawa "o rybactwie śródlądowym". Karta wędkarska jest uznanym przez prawo świadectwem posiadania wiedzy z zakresu zasad, warunków ochrony i połowu ryb, a wobec tego stanowi podstawę do ubiegania się o wydanie licencji na połów ryb w wodach należących do Skarbu Państwa. Taką licencją w przypadku wód użytkowanych przez Okręg jest legitymacja członkowska z aktualnymi w danym roku składkami (członkowską i okręgową). Niemal wszystkie wody użytkowane przez Okręg Mazowiecki Polskiego Związku Wędkarskiego są wodami należącymi do Skarbu Państwa. Okręg użytkuje je na podstawie pozwolenia wodnoprawnego. Wędkarze naszego Związku są praktycznie zobligowani do posiadania karty wędkarskiej, a organizacja ma za zadanie pomóc nowo wstępującym w jej zdobyciu.

W przepisach ww. ustawy najistotniejszy jest artykuł 7, który mówi co następuje:

Art. 7.1 Za amatorski połów ryb uważa się pozyskiwanie ryb wędką lub kuszą, przy czym dopuszcza się w miejscu i w czasie prowadzenia połowu ryb wędką, pozyskiwanie ryb na przynętę przy użyciu podrywki wędkarskiej.

1a. Ryby przeznaczone na przynętę mogą być wprowadzone wyłącznie do wód, z których zostały pozyskane.

2. Amatorski połów ryb może uprawiać osoba posiadająca dokument uprawniający do takiego połowu, zwany dalej „kartą wędkarską" lub „karta łowiectwa podwodnego", a jeżeli połów ryb odbywa się w wodach uprawnionego do rybactwa - posiadająca ponadto jego zezwolenie.

2a. Posiadanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 2, potwierdza dokument wydawany przez uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim określający podstawowe warunki uprawiania amatorskiego połowu ryb ustalone przez uprawnionego do rybactwa wynikające z potrzeby prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w tym obwodzie rybackim, uwzględniającej w szczególności wymiary gospodarcze, limity połowu, czas, miejsce i technikę połowu ryb. Zezwolenie może także wprowadzać warunek prowadzenia rejestru amatorskiego połowu ryb, a w przypadku wprowadzenia tego warunku, określać sposób prowadzenia tego rejestru.

3. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby do lat 14, z tym że mogą one uprawiać amatorski połów ryb wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej taką kartę.

4. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego są zwolnieni cudzoziemcy czasowo przebywający na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, posiadający zezwolenie, o którym mowa w ust. 2. Z obowiązku tego są także zwolnione osoby uprawiające amatorski połów ryb w wodach znajdujących się w obiektach przeznaczonych do chowu lub hodowli ryb, jeżeli uzyskały od uprawnionego do rybactwa zezwolenie na połów w tych wodach.

5. Kartę wędkarską oraz kartę łowiectwa podwodnego wydaje starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania zainteresowanej osoby, która złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin ze znajomości zasad i warunków ochrony i połowu ryb przed komisją egzaminacyjną, o której mowa w ust. 7a. Z obowiązku składania egzaminu są zwolnione osoby posiadające średnie lub wyższe wykształcenie z zakresu rybactwa.

6. Kartę wędkarską wydaje się osobie, która ukończyła 14 lat. Kartę łowiectwa podwodnego wydaje się osobie, która ukończyła 18 lat.

7. Za wydanie karty wędkarskiej i karty łowiectwa podwodnego pobiera się opłatę, której wysokość powinna odpowiadać kosztom jej wydania.

7a. Uprawniona do powołania komisji egzaminacyjnej jest organizacja społeczna, której statutowym celem jest działanie na rzecz ochrony ryb oraz rozwoju amatorskiego połowu ryb, określona w przepisach wydanych na podstawie art. 21 pkt.2. Za przeprowadzenie egzaminu organizacja społeczna może pobrać opłatę w celu pokrycia kosztów jego przeprowadzania.

7b. Członkiem komisji egzaminacyjnej może być osoba, która:
1) posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie ochrony oraz połowów ryb;
2) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo albo umyślne wykroczenie przeciwko przepisom o rybactwie śródlądowym, przepisom o rybołówstwie, przepisom o łowiectwie, przepisom o ochronie przyrody lub przepisom o ochronie zwierząt.

8. Uprawniony do rybactwa za wydane zezwolenie na uprawianie amatorskiego połowu ryb może pobierać opłatę w wysokości przez siebie ustalonej.


 • SKARBNIK KOŁA
  Przyjmuje opłaty

  w godzinach pracy
  sklepu TUXEDO
  ul. Dobrzyńska 29
  w Płocku
  tel. 24 366 60 50

 • Siedziba Koła
  ul. Klonowa 3a
 • e-mail: kolo115@ompzw.pl

   Inne

   Pobierz

   Linki


statystyka